Kvalitet och miljö

Miljöpolicy

Vi är ett möbeltillverkande familjeföretag med anor från 1917 I dag tillverkar och säljer vi möbler för kontor men återförsäljer även möbler för både kontor och offentlig miljö. I hela vår verksamhet ska vi sträva efter att tillverka och distribuera produkter som bidrar till en bra inre och yttre miljö genom att:

 • Ständigt förbättra vårt miljöarbete med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål.
 • Förebygga utsläpp av föroreningar till luft, mark och vatten genom att bland annat minska och källsortera vårt avfall samt samordna våra leveranser och återanvända emballage.
 • Vi ska bedriva en säker och miljövänlig produktion med minsta möjliga utsläpp till naturen genom att eliminera användningen av miljöfarliga råvaror och tillverkningsprocesser där så är ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt.
 • Helt utesluta regnskogsträ i produktionen.
 • Använda oss av förnyelsebara energikällor där så är ekonomiskt försvarbart.
 • Genom utbildning och information integrera miljötänkandet i hela
 • företaget samt att både internt och externt sprida kunskap om vårt miljöarbete.
 • Miljöpolicyn är tillgänglig för alla.
 • Vi med god marginal ska följa de lagar, förordningar och krav som gäller för verksamheten.

Med hjälp av vårt miljöarbete ska vi utveckla vår verksamhet och därmed skapa nya affärsmöjligheter.

 

Kvalitétspolicy

Vi är ett möbeltillverkande familjeföretag med anor från 1917 I dag tillverkar och säljer vi möbler för kontor men återförsäljer även möbler för både kontor och offentlig miljö. I hela vår verksamhet ska vi sträva efter att endast marknadsföra produkter med tjänsteinnehåll, miljöaspekter, funktion, design, detaljutförande samt leveranssäkerhet, vilka som lägst motsvarar kundernas behov och förväntan, detta skall vi gemensamt uppnå genom att:
 • Skapa och vårda långsiktiga relationer med såväl kunder som leverantörer.
 • Vara lyhörda för våra kunders behov och förväntningar och anpassa oss därefter.
 • Göra rätt från början och med målet att göra minsta möjliga fel i alla led.
 • Via delaktighet med samtliga medarbetare arbeta med ständiga förbättringar i alla led.
 • Ständig kompetensutveckling skall vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Med god marginal möta de lagar, förordningar och krav som gäller för verksamheten.
 • Produktkvalitet, kundservice och pris i kombination, skall befästa Thules ställning som ett av Mälarregionens ledande inredningsföretag.
 • Det är alla medarbetares gemensamma uppgift att förverkliga denna policy.
Kvalitetspolicyn utgör en grund för allt handlande i företaget och är ett stöd för medarbetarna i beslutssituationer. Policyn skall vara känd och förstådd av alla medarbetare. Företagsledningen betonar följande direktiv av avgörande betydelse för kvalitetspolicyns förverkligande.