VIKTIGA LÄNKAR

Försäljningsvillkor

Tillämplighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller tillämpbara delar och under förutsättning att inte annat överenskommits via avtal, anbud eller annan
skriftliig överenskommelse.

Återbrukade Möbler

Samtliga produkter till försäljning under denna rubrik är återbrukade och säljes i befintligt skick. Vi tillämpar principen “först till kvarn”, vilket innebär att vi tyvärr inte kan garantera eller reservera produkter innan en beställning är lagd.

Produkterna är i varierande skick och prissätts därefter. Större avvikelser på produkterna omnämns alltid på den specifika produktsidan. För mer information om specifik produkt vänligen kontakta oss.

Vi erbjuder även nya möbler. För mer information om detta, vänligen kontakta oss.

Priser

Alla priser är i SEK (Svenska kronor). Vi riktar oss främst till företag och därför är angivna priser exklusive mervärdesskatt, andra skatter eller tillägg, om inget annat anges. Frakt och andra transportkostnader debiteras separat. 

Frakt, leverans och montage

Frakt tillkommer på alla våra produkter om kunden inte väljer att hämta dem från vårt lager i Kungsör, Västmanland. Fraktkostnaden mot offert och baseras på produkternas volym och leveransdestination.

För leverans och montering har vi möjlighet att använda vår egen personal och våra egna fordon eller samarbeta med partners. För kostnad för leverans och montering, begär offert.

Ändring av order

Ändringar av order kan endast göras inom 5 dagar från orderutskriftsdatumet. 

Leveranstid

Leveranstiden anges på orderbekräftelsen i år och vecka och avser den tid det tar att leverera från vår fabrik. Om köparen inte tar emot godset vid den angivna leveranstiden eller begär att leveransen skjuts upp, är köparen ändå skyldig att betala som om godset hade levererats. Vi kommer att ansvara för att lagra godset på köparens risk och kostnad om detta inträffar. Lagringskostnaden uppgår till 0,5 % av bruttovärdet exklusive mervärdesskatt per påbörjad vecka.

Köparen måste se till att en behörig person finns på plats för att godkänna och skriva under leveransdokument vid den aviserade leveransen. Om detta inte sker, förbehåller vi oss rätten att själva signera leveransdokumentet.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor. Köparen ska erlägga betalning för gods inom 30 dagar från fakturadatum. Vid eventuell oklarhet beträffande fakturerad leverans ska köparen inom sagda tid inbetala a` conto lägst 90% av fakturavärdet. Säljaren är ej skyldig att leverera godset om köparen kan antagas vara på obestånd och köparen ej erlägger betalning i förskott eller ställer säkerhet för betalningen. Om köparen ej betalar i rätt tid är säljaren berättigad att från fakturans förfallodag tillgodoräkna sig dröjsmålsränta som med nio procent överstiger riksbankens diskonto.

Fakturering kan ske genom Post, PDF eller E-faktura.

Äganderättsförbehåll

Äganderättsförbehåll. Levererat gods förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts. Vid delbetalning ska, om återtagande av gods sker, säljaren ensidigt bestämma vilken del av leveransen som kvarstår obetald.

Säljarens arbete i köparens lokaler.

Säljarens arbete i köparens lokaler. Om säljaren åtagit sig uppackning, montering och uppställning av gods i lokal anvisad av köparen ska köparen ansvara för:

• Att lokal kan disponeras av säljaren under tid angiven av säljaren.

• Att tillfartsvägar och eventuella hissar är tillgängliga för säljaren.

• Att uppacknings- och lagerutrymmen finns tillgängliga i angränsande lokaler.

• Att andra arbeten som kan försvåra, förhindra eller försena säljarens arbete är avslutade.

• Att lokaler och förvaringsutrymmen under tiden för säljarens arbete är låsta på ett betryggande sätt och att nycklar kan tillhandahållas säljaren. Köparen ansvarar för stöld och skador som, utan att ha vållats av säljaren eller hans personal, drabbar levererat gods och verktyg avsedda för leveransen. Avviker lokalernas utförande från tillhandahållna handlingar på ett sådant sätt att installation och monteringsarbete försvåras eller fördyras, äger säljaren rätt att debitera köparen för uppkomna merkostnader.

Efter avslutat arbete åligger det säljaren att omhänderta emballage, men städning av lokal ingår ej. Om köparen brister i sina ovannämnda åligganden ska säljaren erhålla ersättning för härigenom uppkomna kostnader.

Garanti och ansvar för fel

Vi lämar (2) års garanti på Återbrukade Möbler, om inte annat överenskommits. Övriga garantivillkor följer tillämplig svensk lagstiftning.

Säljaren förbinder sig att avhjälpa genom bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning som inte kan hänvisas till produktens återbrukade skick. Avhjälpande av fel kan ske genom reparation eller utbyte av levererat gods. Köparen ska skriftligen lämna meddelande om fel inom sju (7) dagar från köparens mottagande av gods eller i förekommande fall gods monterat av säljaren. Säljarens ansvar avser endast fel, som uppstår vid riktig användning. Det omfattar ej fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, normal förslitning eller försämring. 

Transportskada

Om skada på gods kan antagas ha inträffat under transport, ska köparen anmäla skadan till transportören inom sju (7) dagar från godsets
mottagande. I övrigt är köparen vid transportskada skyldig att följa instruktioner angivna på fraktsedeln för godset.

Skadestånd

Säljaren är inte skyldig att på grund av skada eller brist i godset eller vid försening av leverans utge någon ersättning till köparen för utebliven vinst
eller annan indirekt skada.

Fore Majeure

Force Majeure. Part äger rätt att uppskjuta fullgörandet av sina skyldigheter under tid hinder för fullgörande beror på eldsvåda, arbetskonflikt, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar av drivkraft och varje annan omständighet som parterna ej kan råda över samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör.